• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: آمنه کارگریان
سمت: محقق
پست الکترونیک: akargarian@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: احمد شیرزاد
سمت: محقق
پست الکترونیک: shirzad@ipm.ir
شماره تلفن: 75308
نام: الهام زارعیان
سمت: همکار در پروژه سرن
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75301
نام: امین فرجی آستانه
سمت: محقق
پست الکترونیک: faraji@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: ایمان باقری
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: i_bagheri@ipm.ir
شماره تلفن: 5016
نام: بهراد تقوی زنجانی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: btaghavi@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق
پست الکترونیک: mashhoonb@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: بهزاد بقراطی
سمت: محقق
پست الکترونیک: b.boghrati@ipm.ir
شماره تلفن: 5012
نام: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
سمت: دفتر پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 22809150
نام: جاسم طاطی
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: jasemtati@ipm.ir
شماره تلفن: 75081
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo