• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق
پست الکترونیک: mashhoonb@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: بهزاد بقراطی
سمت: محقق
پست الکترونیک: b.boghrati@ipm.ir
شماره تلفن: 5012
نام: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
سمت: دفتر پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 22809150
نام: جواد علیزاده نوری
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: j.alizadeh@ipm.ir
شماره تلفن: 75302
نام: حامد زلفی
سمت: دانشجوی همکار
پست الکترونیک: hamedzolphy@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: حامد عبدالمالکی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: abdolmaleki@ipm.ir
شماره تلفن: 5011
نام: حبیبه علیزاده
سمت: مسئول سایت پژوهشکده
پست الکترونیک: particles@ipm.ir
شماره تلفن: 5050
نام: حسام الدین ارفعی
سمت: عضو پیشکسوت پژوهشگاه
پست الکترونیک: arfaei@ipm.ir
شماره تلفن: 5030
نام: حسین صابری
سمت: محقق
پست الکترونیک: hsaberi@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
نام: حمزه خانپور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzeh.khanpour@ipm.ir
شماره تلفن: 75309
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo