• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ذرات و شتابگرها
نام: داریوش حاجی رئیسی
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: daruoshraissi96@ipm.ir
شماره تلفن: 75017
نام: رضا پیرمرادیان
سمت: محقق
پست الکترونیک: rezapirmoradian@ipm.ir
شماره تلفن: 75312
نام: رضا جعفری
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 75017
نام: رضا فارغ بال
سمت: محقق
پست الکترونیک: fareghbal@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 75309
نام: زکیه سادات حسینی نژاد
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: z.hoseininejad@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: ساسان احمدیان نمین
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ahmadiannamin@ipm.ir
شماره تلفن: 75302
نام: سمیرا کسایی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: sskasaei@ipm.ir
شماره تلفن: 75310
نام: سید محسن اعتصامی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: sm.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 75307
نام: سیما بشیری
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: simabashiri@ipm.ir
شماره تلفن: 75049
نام: سیما رفیعی
سمت: مدیر اجرایی
پست الکترونیک: rafei@ipm.ir
شماره تلفن: 5027
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo