• 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4

“سخن رئیس”


بسم‌‌الله الرحمن الرحيم

تأسيس پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي يك تجربه ويژه در تاريخ معاصر علم در ايران است: بناي حوزه‌اي كه در آن در مرزهاي دانش تحقيق شود و معيار ارزيابيِ دستاوردهاي آن نوآوري و مشاركت در پيشبرد علم در سطح جهاني باشد. كميّت و كيفيّت تحقيقاتي كه تاكنون در اين پژوهشگاه و يا با كمك و حمايت آن انجام شده و نيز تأثير فعاليت‌هاي آن در جريان كلي پژوهش در كشور، گواه توفيق اين تجربه است. اين دستاوردها تهور و خودباوري دانشمندان ما را در پرداختن به مسائل اساسي‌تر علم به نحو چشمگيري افزايش داده و اينك باور جد‌ي‌‌تري داريم كه مي‌توانيم يك مركز علمي در سطح جهاني باشيم، هرچند هنوز تا سطح مطلوب جهاني فاصله داريم و همواره مي‌كوشيم با بررسي نقّادانة عملكرد خود، نقاط ضعف را شناسايي و رفع كنيم. با نگاهي به تاريخچة بيست‌وچند سالة فعاليت پژوهشگاه، مهمترين ويژگي‌هاي اين تجربه را چنين مي‌توان برشمرد:

• توجه خاص به علوم بنيادي كه در كشورهاي جهان سوم چندان مورد عنايت نيستند حال آنكه آنها را بايد محور اصلي پيشرفت علمي و تكنولوژيك به شمار آورد.

• نوعي مديريت پژوهشي كه مي‌تواند الگويي براي مؤسسات تحقيقاتي باشد، يعني مديريتي مبتني بر «پژوهش‌محوري»، «استقلال مديريتي واحدهاي پژوهشي» ، و «انعطاف‌پذيري در تأسيس و انحلال آنها».

• بازدة پژوهشيِ چشمگير يعني كثرت تعداد مقاله‌هاي پژوهشي چاپ شده در مجلات علمي معتبر و تعداد استنادها به آنها.

• نگرشي «ملّي» كه معطوف به تقويت جريان كلي پژوهش در كشور است. اين نگرش در همكاري پژوهشگاه با دانشگاه‌ها و مراكز علمي ديگر و ارائة انواع تسهيلات به پژوهشگران آنها و اهتمام به اجراي طرح‌هاي ملّي تجلّي يافته است.

پژوهشگاه دانش‌هاي بنيادي در عمر بيست‌و چند سالة خود دائماً در حال گسترش كمّي و كيفي بوده است و اميدواريم اين روند در آينده نيز ادامه يابد. دهة اول عمر پژوهشگاه با تمركز روي دو رشتة رياضيات و فيزيك نظري سپري شد و در دهة دوم، حوزة فعاليت آن به حيطه‌هاي جديدي از قبيل علوم شناختي، علوم نانو، علوم كامپيوتر، و فلسفة تحليلي گسترش يافت. گسترش حوزة فعاليت در زمينه‌هاي بين‌رشته‌اي زيستي، راهبرد آيندة پژوهشگاه است. گشايش ميدان تجربي‌ ـ‌ محاسباتي نيز از رويدادهاي دهة دوم است كه مسلماً به تحرك علمي و نظري پژوهشگاه عمق بيشتري مي‌بخشد و پژوهشگران ما را در تماس و تعامل جدي با عالم واقع قرار مي‌دهد ــ همان‌جا كه گنج همة حقايق در آن نهفته است.

در دهة سوم پژوهشگاه، به لطف وتوفيق الهي، علاوه بر تلاش‌هاي وسيع علمي جاري، شاهد تأسيس دو نهاد ملي مهم براي تجربة علمي خواهيم بود: رصدخانة ملي و شتابگر ملي. اين دو نهاد سفرة پربركتي براي پژوهشگران كشور در كاوش‌هاي‌ عميق و جدي علمي خواهد بود، ان‌شاءالله.


 

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo