• 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 3
  • 4

“سخن رئیس”


بسم‌‌الله الرحمن الرحیم

تأسیس پژوهشگاه دانش‌های بنيادي يك تجربه ويژه در تاريخ معاصر علم در ايران است: بنای حوزه‌ای كه در آن در مرزهاي دانش تحقيق شود و معيار ارزيابيِ دستاوردهاي آن نوآوری و مشاركت در پیشبرد علم در سطح جهاني باشد. كميّت و كيفيّت تحقيقاتي كه تاكنون در این پژوهشگاه و یا با كمك و حمايت آن انجام شده و نيز تأثير فعاليت‌هاي آن در جریان كلی پژوهش در كشور، گواه توفيق اين تجربه است. اين دستاوردها تهور و خودباوری دانشمندان ما را در پرداختن به مسائل اساسی‌تر علم به نحو چشمگيري افزايش داده و اینك باور جد‌ی‌‌تري داريم كه مي‌توانيم يك مركز علمي در سطح جهاني باشيم، هرچند هنوز تا سطح مطلوب جهانی فاصله داریم و همواره مي‌كوشيم با بررسي نقّادانة عملكرد خود، نقاط ضعف را شناسایی و رفع كنيم. با نگاهي به تاريخچة بيست‌وچند سالة فعالیت پژوهشگاه، مهمترین ويژگي‌هاي اين تجربه را چنين مي‌توان برشمرد:

• توجه خاص به علوم بنیادی كه در كشورهاي جهان سوم چندان مورد عنايت نيستند حال آنكه آنها را بايد محور اصلي پيشرفت علمي و تكنولوژيك به شمار آورد.

• نوعی مدیريت پژوهشي كه مي‌تواند الگويي براي مؤسسات تحقيقاتي باشد، يعني مديريتي مبتني بر «پژوهش‌محوري»، «استقلال مديريتي واحدهاي پژوهشي» ، و «انعطاف‌پذيري در تأسيس و انحلال آنها».

• بازدة پژوهشيِ چشمگیر یعني كثرت تعداد مقاله‌هاي پژوهشي چاپ شده در مجلات علمي معتبر و تعداد استنادها به آنها.

• نگرشی «ملّی» كه معطوف به تقويت جريان كلي پژوهش در كشور است. اين نگرش در همكاري پژوهشگاه با دانشگاه‌ها و مراكز علمي ديگر و ارائة انواع تسهيلات به پژوهشگران آنها و اهتمام به اجراي طرح‌هاي ملّي تجلّي يافته است.

پژوهشگاه دانش‌های بنیادي در عمر بيست‌و چند سالة خود دائماً در حال گسترش كمّي و كيفي بوده است و اميدواريم اين روند در آينده نيز ادامه يابد. دهة اول عمر پژوهشگاه با تمركز روي دو رشتة رياضيات و فيزيك نظري سپري شد و در دهة دوم، حوزة فعاليت آن به حيطه‌هاي جديدي از قبيل علوم شناختي، علوم نانو، علوم كامپيوتر، و فلسفة تحليلي گسترش يافت. گسترش حوزة فعاليت در زمينه‌هاي بين‌رشته‌اي زيستي، راهبرد آيندة پژوهشگاه است. گشايش ميدان تجربي‌ ـ‌ محاسباتي نيز از رويدادهاي دهة دوم است كه مسلماً به تحرك علمي و نظري پژوهشگاه عمق بيشتري مي‌بخشد و پژوهشگران ما را در تماس و تعامل جدي با عالم واقع قرار مي‌دهد ــ همان‌جا كه گنج همة حقايق در آن نهفته است.

در دهة سوم پژوهشگاه، به لطف وتوفیق الهی، علاوه بر تلاش‌هاي وسيع علمي جاري، شاهد تأسيس دو نهاد ملي مهم براي تجربة علمي خواهيم بود: رصدخانة ملي و شتابگر ملي. اين دو نهاد سفرة پربركتي براي پژوهشگران كشور در كاوش‌هاي‌ عميق و جدي علمي خواهد بود، ان‌شاءالله.


 

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo