• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

معاونتها: معاونت اداری و مالی
نام: صدیقه میرزا خانی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2253
نام: طاهره اصغری‌زاده جناب
سمت: نمایندهٔ بیمهٔ تکمیلی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2239
نام: عباس بوستانچی کاشانی
سمت: کارشناس پشتیبانی و خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2185
نام: علی اکبر شصتی کریمی
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2023
نام: مجید کبیری زاد
سمت: دفتر حقوقی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2249
نام: محدثه حسامی
سمت: صدور سند و عامل مالی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2243
نام: محمد خشه چی
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2251-2252
نام: محمدرضا کلانتری
سمت: کارپردازی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2265
نام: مریم بهمنی
سمت: امور قراردادها
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2242
نام: ناصر باقری
سمت: تأسیسات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2147-2021
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo