• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: آزاده فریدی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3545
نام: امجد عشوریون
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3515
نام: بابک زارع رمشتی
سمت: پژوهشگر پسادکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3542
نام: باقري
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3064
نام: بهروز افتخارنیا
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3516
نام: پژوهشگران فیزیک بنیادی
سمت: پژوهشگر پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3539
نام: جعفر علی آبادی
سمت: کارپرداز
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3029
نام: جواد تقی زاده فیروزجایی
سمت: پژوهشگر پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3511
نام: حسن زارعی
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3501
نام: حسین حمزه پور
سمت: پژوهشگر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3533
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo