• 3
  • 1
  • 6
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده فیزیک
نام: آبدارخانه (طبقه 5)
سمت: --------
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3538
نام: آبدارخانه (طبقه 6)
سمت: --------
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3521
نام: احمد مشاعی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3529
نام: افشین شفیعی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3539
نام: امجد عشوریون
سمت: محقق پسا دکترا
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3522
نام: اکبر فهمی حشیانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: fahmi@theory.ipm.ac.ir
شماره تلفن: 3025
نام: بابک زارع رمشتی
سمت: محقق پسادکترا
پست الکترونیک: b.zare.r@ipm.ir
شماره تلفن: 3542
نام: باقري
سمت: خدمات
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3064
نام: پویا بختی
سمت: محقق پسا دکترا
پست الکترونیک: pouya_bakhti@ipm.ir
شماره تلفن: 3517
نام: تاسیسات
سمت: --------
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3056
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo