• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: الهام پورجانی
سمت: مدیراجرایی
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3101
نام: امین کیاپور
سمت: مسئول کامپیوتر
پست الکترونیک: a.kiapour@ipm.ir
شماره تلفن: 3113
نام: پژمان ساسان پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com
شماره تلفن: 3102
نام: جلال سرابادانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: jalal@ipm.ir
شماره تلفن: 3109
نام: حسین حمزه‌ پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: hamzehpour@kntu.ac.ir
شماره تلفن: 3103
نام: حمیدرضا خلیلیان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3021
نام: زهرا اعتصامی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: z.etesami@ipm.ir
شماره تلفن: 3060
نام: زهرا تربتیان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: z.torbatian@gmail.com
شماره تلفن: 3069
نام: سالار عباسی
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3644
نام: سهیل محمدی
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: soheil.mohammadi@ipm.ir
شماره تلفن: 3028
سامانهٔ همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور
نقشهٔ جامع علمی کشور
مجمع پژوهشگاه‌های ملی ایران
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo