• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده علوم نانو
نام: اتاق میهمان (طبقه دوم)
سمت: ..............
پست الکترونیک: ...........
شماره تلفن: 3067
نام: اسماعیل عبدالحسینی سارسری
سمت: محقق
پست الکترونیک: i.abdolhosseini@gmail.com
شماره تلفن: 3644
نام: امیر لهراسبی
سمت: محقق
پست الکترونیک: amir_lohrasebi@yahoo.com
شماره تلفن: 3033
نام: بدیع قوامی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: badie.ghavami@ipm.ir
شماره تلفن: 3108
نام: پژمان ساسان پور
سمت: محقق
پست الکترونیک: pesasanpour@gmail.com
شماره تلفن: 3102
نام: جلال سرابادانی
سمت: هیات علمی
پست الکترونیک: jalal@ipm.ir
شماره تلفن: 3641
نام: حسین عباسی
سمت: محقق
پست الکترونیک: abbasi@aut.ac.ir
شماره تلفن: 3642
نام: حمیدرضا خلیلیان
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3021
نام: دانشجویان همکار
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 3103
نام: ربابه رسول خانی
سمت: محقق پسادکتری
پست الکترونیک: r.rasoulkhani@ipm.ir
شماره تلفن: 3068
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo