• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده نجوم
نام: آسیه کرمی
سمت: پژوهشگر میهمان
پست الکترونیک: karami@ipm.ir
شماره تلفن: 5038
نام: الهام صارمی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5068
نام: امین فرهنگ نیا
سمت: عضو هیئت علمی پسادکتری
پست الکترونیک: a.farhang@ipm.ir
شماره تلفن: 5064
نام: امین نصیری راد
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: amin.nassiriraad@ipm.ir
شماره تلفن: 5033
نام: برنا صالحیان
سمت: دانشجوی دکتری
پست الکترونیک: salehian@ipm.ir
شماره تلفن: 5033
نام: بهرام مشحون
سمت: محقق پیشکسوت
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5004
نام: حبیب قرار خسروشاهی
سمت: عضو هیئت علمی
پست الکترونیک: habib [at] ipm.ir
شماره تلفن: 5021
نام: حدیث گودرزی
سمت: پسادکتری
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5064
نام: حریر غفاریان
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 5070
نام: حسن فیروزجاهی
سمت: رئیس پژوهشکده
پست الکترونیک: firouz@ipm.ir
شماره تلفن: 5057
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo