• 3

“راهنمای تلفن‌ها”

تلفن پژوهشگاه:‌۲۳۱۰-۰۲۱

داخلی مورد نظر خود را در فهرست زیر می‌توانید بیابید:

انتخاب بخش

پژوهشکده ها: پژوهشکده ریاضیات
نام: ابراهیم قربانی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2286
نام: الهام پورجانی
سمت: کارشناس کامپیوتر و شبکه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2518
نام: امین نعمت بخش
سمت: دانشجو
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2101
نام: اکرم شیخ علیشاهی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2100
نام: ایمان افتخاری
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2206
نام: ایمان ستایش
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2013
نام: بهروز خسروی
سمت: محقق
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2286
نام: بهروز طایفه رضایی
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2112
نام: پوریا خدارحم
سمت: مسئول دفتر
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2009
نام: تیرداد شریف
سمت: عضو هیات علمی پژوهشگاه
پست الکترونیک: ---
شماره تلفن: 2106
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo