• 1
  • 3
  • 6
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“آرش اباذری”

تلفن: 
(+9821)2310 ext. 2137
پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

پژوهشگر مقیم، پژوهشکده فلسفه تحلیلی
(1398 تا اکنون )

سمت‌های پیشین در پژوهشگاه

پسا دکتری، پژوهشکده فلسفه تحلیلی
(1396 تا 1398)


[Back]   
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo