• 3
  • 1
  • 6
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“عرفان صلواتی”

تلفن: 
(+98-21) 2310 ext. 2133
دورنگار: 
(+98-21) 22290648
پست الکترونیکی: 

سمت در پژوهشگاه

پژوهشگر مقیم، پژوهشکده ریاضیات
(1395 تا 1396 )

سمت‌های پیشین در پژوهشگاه

پسا دکتری، پژوهشکده ریاضیات
(1394 تا 1395)


سمت‌های خارج از پژوهشگاه

Assistant Professor of Amirkabir University of Technology

مقالات

1. E. Salavati
Stochastic evolution equations with multiplicative poisson noise and monotone nonlinearity
Bull. Iranian Math. Soc. (Accepted) [abstract]   
2. E. Salavati (Joint with B. Z. Zangeneh)
A maximal inequality for pth power of stochastic convolution integrals
J. Inequal. Appl. (2016), DOI: 10.1186/s13660-016-1094-0  [abstract]   
[Back]   
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo