• 3
  • 5
  • 6
  • 3
  • 4

“اخبار”

 پژوهشکده فلسفه تحلیلی

مقاله‌ای از یک کتاب

 
 عنوان کتاب:‌ باورهای خوش بنیاد: مقالات جدید دربارۀ رابطۀ ابتناء معرفتی

ویراستاران: اَدَم کارتر و پاتریک باندینظریات معرفت‌شناسی دربارۀ معرفت و توجیه میان داشتن دلایل خوب برای یک باور و ابتناء آن باور بر آن دلایل فرق می‌گذارند. یکی از طبیعی‌ترین تفسیرها از رابطۀ ابتناء، تفسیر علّی است. یک باور مبتنی بر یک دلیل است اگر و فقط اگر توسط آن دلیل ایجاد شده باشد. اما متأسفانه کلیۀ تفسیرهای علّی در معرض موارد نقض قرار داشته‌اند. لذا ضرورت تأمل و تحقیق بیشتر دربارۀ رابطۀ ابتناء از اهمیت فراوان در معرفت‌شناسی برخوردار است. بدون داشتن نظریۀ قابل قبولی دربارۀ رابطۀ ابتناء کلیۀ نظریات معرفت‌شناسی ناقص بوده و این نظریات را در معرض خطاهای جدی قرار می‌دهد.

کتاب «باورهای خوش‌بنیاد» شامل 16 مقاله است که توسط معرفت‌شناسان برجستۀ معاصر در اطراف این موضوع مهم نوشته شده است. فصول این مجموعه از دو بخش کلّی تشکیل شده است: (1) طبیعت رابطۀ ابتناء و (2) رابطۀ ابتناء و کاربردهای آن.

بخش اول به نحو اخص به طرح نظریات بدیع دربارۀ رابطۀ ابتناء پرداخته و همچنین یه نقد نظریات جاری می‌پردازد. در این بخش همچنین ارتباط توجیه باوری و توجیه گزاره‌ای با رابطۀ ابتناء مورد بررسی قرار می‌گیرد. بخش دوم به ارتباط مسئلۀ ابتناء با سایر مسائل معرفت‌شناسی و اخلاق (شامل فصلی‌گرایی معرفتی، عاملیت، محافظه‌کاری معرفتی، ابتناء معرفتی، استدلال‌های عملی و امثال آنها) می‌پردازد.


فهرست مطالب:

Introduction
Patrick Bondy and J. Adam Carter
Part I: The Nature of the Basing Relation
1. A Doxastic-Causal Theory of Epistemic Basing
Ru Ye
2. All Evidential Basing is Phenomenal Basing
Andrew Moon
3. Dispositions and the Basing Relation
Hamid Vahid
4. The Many Ways of the Basing Relation
Luca Moretti and Tommaso Piazza
5. Reasons and Basing in Commonsense Epistemology: Evidence from Two Experiments
John Turri
6. Inference and the Basing Relation
Keith Allen Korcz
7. The Superstitious Lawyer’s Inference
Patrick Bondy and J. Adam Carter
8. Prime Time (for the Basing Relation)
Errol Lord and Kurt Sylvan
Part II: Basing and Its Applications
9. Hermeneutical Injustice as Basing Failure
Mona Simion
10. Agency and the Basing Relation
Ram Neta
11. Epistemic Conservatism and the Basing Relation
Kevin McCain
12. Can Beliefs be Based on Practical Reasons?
Miriam McCormick
13. Epistemological Disjunctivism and Factive Bases for Belief
Duncan Pritchard
14. From Epistemic Basing to Epistemic Grounding
Jesper Kallestrup
15. Well-Founded Belief and the Contingencies of Epistemic Location
Guy Axtell
16. The Epistemic Basing Relation and Knowledge-That as Knowledge-How
Stephen Hetherington
 
 
back to top
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo